Biogaz

Jak powstaje biogaz? W procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych oraz osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. Do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz.
 
Nowelizacja Prawa Energetycznego, która weszła w życie dnia 11 marca 2010 roku, definiuje biogaz rolniczy jako: paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.
 
Biogaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej składa się w głównej mierze z metanu (od 40% do 70%) i dwutlenku węgla (około 40-50%). Do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej wykorzystywany może być jednak biogaz zawierający powyżej 40% metanu.
 
W warunkach optymalnych z jednej tony odpadów komunalnych może powstać około 400-500 m3 gazu wysypiskowego. Jednak w rzeczywistości nie wszystkie odpady organiczne ulegają pełnemu rozkładowi, a przebieg fermentacji zależy od szeregu czynników. Dlatego też przyjmuje się, że z jednej tony odpadów można pozyskać maksymalnie do 200 m3 gazu wysypiskowego. Nowoczesne składowiska posiadają specjalne komory fermentacyjne lub bioreaktory, w których fermentacja metanowa odpadów odbywa się w stałych temperaturach.
W gospodarstwach hodowlanych powstają znaczne ilości odpadów, które mogą być wykorzystane do produkcji biogazu. Z 1 m3 płynnych odchodów
można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1 m3 obornika – 30 m3 biogazu, o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m3 .
Potencjał techniczny dla wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków do celów energetycznych jest bardzo wysoki. Standardowo z 1m3 osadu (4-5% suchej masy) można uzyskać 10-20 m3 biogazu o zawartości ok. 60% metanu. Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w części oczyszczalni przemysłowych. Ze względów ekonomicznych pozyskanie biogazu do celów energetycznych jest uzasadnione na tylko większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio ponad 8 000-10 000 m3/dobę.
Biogaz powstaje również w sposób naturalny np. na torfowiskach (głównie z celulozy), nazywamy go wtedy gazem błotnym lub gazem gnilnym.
 
Potencjał biogazu w Polsce wynosi 166 PJ/rok. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało "Program rozwoju biogazowni rolniczych", który zakłada, że w każdej gminie do 2020 roku będzie funkcjonować przynajmniej jedna biogazownia rolnicza o mocy od 0,7 do 3 MW. Całowita moc elektryczna biogazowni rolniczych w Polsce wynosi 7,257 MWe.
 
Wykorzystanie biogazu na cele energetyczne jest jednym z bardziej perspektywicznych kierunków elektroenergetyki dla województwa lubelskiego, głównie poprzez wykorzystanie biogazu z fermentacji roślin energetycznych i odpadów organicznych. W województwie lubelskim struktura rolnictwa nie jest jednak sprzyjająca do rozwoju biogazowni. Według danych WIOŚ w 2009r. na Lubelszczyźnie funkcjonowały 102 składowiska o ogólnej powierzchni 250,8 ha i pojemności 12589644m3, na których zdeponowano 299 795 t odpadów.
 
Biogaz może być wykorzystywany na wiele różnych sposobów. Gaz wysypiskowy może być dostarczany do sieci gazowej, wykorzystywany jako paliwo do pojazdów lub w procesach technologicznych. Biogaz może być spalany w specjalnie przystosowanych kotłach, zastępując gaz ziemny. Uzyskane ciepło może być przekazywane do instalacji centralnego ogrzewania. Energia elektryczna wyprodukowana w silnikach iskrowych lub turbinach może być sprzedawana do sieci energetycznych. Biogaz jest również wykorzystywany w układach skojarzonych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Zalety wynikające ze stosowania instalacji biogazowych:
  • produkowanie „zielonej energii”,
  • ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie metanu,
  • obniżanie kosztów składowania odpadów,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu gleb oraz wód gruntowych, zbiorników powierzchniowych i rzek,
  • uzyskiwanie wydajnego i łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego,
  • eliminacja odoru.

___________________________________________
Żródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biogaz
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=62&art=59
A.Raczkowski, J.Matczuk, T.Mitura, M.Białach; "Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim"; styczeń 2011
 

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball