Biomasa

Biomasa to bez wątpienia najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Co to jest biomasa? To zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji.
 
Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roslinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE). Zgodnie natomiast z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (Dz. U. Nr 267, poz. 2656).
 
Biomasa to nie tylko odpady. Niektóre rośliny uprawia się specjalnie z przeznaczeniem na biomasę (np. wierzba wiciowa, rdest, trzcina pospolita). Głównie rośliny charakteryzujące się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi.
 
Im suchsza, im bardziej zagęszczona jest biomasa, tym większą ma wartość jako paliwo. Bardzo wartościowym paliwem jest na przykład produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet. Paliwo uszlachetnione, takie jak brykiet czy pelety drzewne, uzyskuje się poprzez suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Oprócz formy stałej biomasa przybiera również postać ciekłą i gazową. Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Zwany on jest czasami gazem błotnym, a powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Jeśli chodzi o postać ciekłą, to największe znaczenie odgrywają alkohole produkowane z roślin o dużej zawartości cukru oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych.
 
Wyróżnić można następujące rodzaje biomasy:
  1. Drewno i odpady drzewne - drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki drzewne, kora, brykiet drzewny, pelety.
  2. Rośliny pochodzące z upraw energetycznych - rośliny uprawne roczne (zboża, konopie, kukurydza, rzepak, słonecznik, sorgo sudańskie, trzcina), rośliny drzewiaste szybkiej rotacji (topola, osika, wierzba, eukaliptus), szybkorosnące, rokrocznie plonujące trawy wieloletnie (miskanty, trzcina, mozga trzcinowata, trzcina laskowa), wolnorosnące gatunki drzewiaste.
  3. Produkty i odpady rolnicze - słoma i ziarno energetyczne.
  4. Biogaz.
  5. Biopaliwa płynne.

Jak pozyskiwać biomasę? Można na różne sposoby:
  1. Spalanie - jest najbardziej rozpowszechnioną i zarazem najprostszą formą pozyskiwania energii z biomasy. W procesie spalania generuje się aż 90% energii, otrzymywanej na świecie z biomasy, przy czym spalana może być biomasa we wszystkich stanach skupienia.
  2. Gazyfikacja - jej produktem nie jest ciepło, lecz gaz, który dopiero po spaleniu dostarcza energii cieplnej. Poza wytwarzaniem ciepła, gaz ten może być wykorzystywany także w kuchenkach gazowych oraz w turbinach, służących do produkcji elektryczności i maszynach, wykonujących pracę mechaniczną.
  3. Piroliza - to technologia, która w porównaniu ze spalaniem i gazyfikacją znajduje się dopiero we wczesnym stadium rozwoju. Jej produktem jest ciekłe biopaliwo zwane bioolejem lub olejem pirolitycznym, będące złożoną miksturą utlenionych węglowodorów. Zaletą pirolizy jest większa niż w przypadku spalania i gazyfikacji łatwość transportowania produktu wyjściowego, pozwalająca znacznie ograniczyć koszty transportu.
  4. Kogeneracja - czyli skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, powoduje mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję substancji szkodliwych niż proces oddzielnej produkcji elektryczności i ciepła.
  5. Procesy biochemiczne - niektóre formy biomasy zawierają zbyt dużo wody, by można było skutecznie poddawać je spalaniu. Ich wykorzystanie na cele energetyczne jest jednak możliwe dzięki procesom biochemicznym, na przykład fermentacji (alkoholowej lub metanowej).

Oszacowanie potencjału technicznego biomasy na świecie, możliwego do wykorzystania na cele energetyczne jest zadaniem trudnym. Głównym jednak kierunkiem wykorzystania biomasy pozostaje produkcja żywności, zaś następne w kolejności zastosowanie to produkcja papieru i włókna. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne odgrywa jak do tej pory niewielką rolę, jednak i tak wynosząca 50 EJ rocznie produkcja energii z biomasy pokrywa 12% światowego zapotrzebowania na energię.
 
W Polsce potencjał techniczny biopaliw szacuje się na około 684,6 PJ w skali roku, z czego najwięcej – 407,5 PJ - przypada na biopaliwa stałe. Jedną z najczęściej uprawianych roślin energetycznych w naszym kraju jest wierzba wiciowa (zwana też energetyczną). Jej uprawa w naszym kraju jest opłacalna ze względu na korzystne warunki klimatyczne. W 2008 roku udział biomasy w Polsce w finalnym bilansie energii odnawialnej wyniósł 198902 TJ, co stanowiło 86,9% całkowitej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
 
Województwo lubelskie posiada jeden z najlepszych potencjałów przyrodniczych w Polsce. Najlepsze warunki glebowe wykazują południowo - wschodnie tereny województwa oraz okolice Lublina. Warto zaznaczyć, że powiat biłgorajski jest jednym z najlepiej "wyposażonych" na Lubelszczyźnie terenów w lasy. Odpady drzewne wykorzystywane są m.in. w Elektrociepłowni w Biłgoraju. Na terenie Lubelszczyzny funkcjonuje kilka kotłowni wykorzystujących biomasę, m.in. w Grabowcu, gminie Zakrzówek, Modliborzyce, Janów Podlaski. Całkowity potencjał biomasy w województwie lubelskim szacuje się na ponad 30 PJ, z czego największy udział ma słoma i siano.
 
Biomasa to nieszkodliwe dla środowiska, odnawialne źródło energii. Jej największą zaletą jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), uwalnianego podczas spalania biomasy, a także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO). Pozyskując energię z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności, zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego, utylizujemy odpady komunalne. Zasoby biomasy są dostępne na całym świecie. Jako źródło energii elektrycznej biomasa jest mniej zawodna niż – na przykład - energia wiatru czy energia Słońca. Wykorzystanie biomasy wspomaga zrównoważony rozwój rolnictwa, ma także pozytywne skutki społeczne, gdyż wzrastający popyt na produkty rolne przyczynia się do powstawania koniunktury i do tworzenia nowych miejsc stałej pracy, zwłaszcza na wsi.

To posiadające tak wiele zalet źródło energii ma jednak także pewne wady, wśród których można wymienić: stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie; szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych; mniejszą niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczną surowca: do produkcji takiej ilości energii, jaką uzyskuje się z tony dobrej jakości węgla kamiennego potrzeba około 2 ton drewna bądź słomy; fakt, że niektóre odpady są dostępne tylko sezonowo.

________________________________________________________
Żródła:
http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=49&art=1
A.Raczkowski, J.Matczuk, T.Mitura, M.Białach; "Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim"; styczeń 2011
foto - sxc.hu

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball