Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Temat energii odnawialnej i wszystko co z tym związane stał się w ostatnim czasie bardzo popularny, między innymi za sprawą polityki Unii Europejskiej, która przywiązuje bardzo dużą wagę do zapobiegania zmianom klimatu oraz zapewnienia Europie niezawodnych i wystarczających dostaw energii. W tym celu w 2008 roku państwa Unii Europejskiej przyjęły pakiet działań służących osiągnięciu założonego celu. Członkowie Unii Europejskiej zobowiązali się przede wszystkim do ograniczenia do 2020 roku ilość emitowanych przez siebie gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990. Cel powinien być osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 
Co to są "Odnawialne źródła energii (OZE)"?

Odnośnie definicji OZE spotkać można różne stanowiska. Z jednej strony odnawialne źródła energii definiowane są jako "źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie"1 lub jako "źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych"2. Z drugiej strony można spotkać się ze stwierdzeniem, że "Odnawialne źródła energii to nielogiczne sztuczne pojęcie grupujące niepowiązane ze sobą źródła energii. Utkwiło ono jednak tak głęboko w nomenklaturze i jest bardzo wygodne, w użyciu, dlatego trudno spodziewać się, aby zostało wyeliminowane mimo braku podstaw logicznych."3
 
Bardzo często energię odnawialną traktuje się na równi z energią przyjazną środowisku. Takie porównanie nie zawsze jest właściwe. Instalacje do produkcji energii odnawialnej mogą w pewnych przypadkach powodować szkody w środowisku.

Jakie są źródła energii odnawialnej?

Do najważniejszych energii odnawialnych zaliczamy:
 1. Energię wodną,
 2. Energię geotermalną,
 3. Energię prądów morskich, pływów i falowania,
 4. Energię słoneczną,
 5. Energię wiatru,
 6. Biopaliwo,
 7. Biomasa,
 8. Biogaz,
 9. Energię cieplną oceanu.

OZE a województwo lubelskie

W 2009 roku Instytut Energii Odnawialnej opracował ranking województw w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Województo lubelskie sklasyfikowane zostało jako województwo o średnim potencjale w skali całego kraju, gdzie najlepiej inwestować w biogazownie, energię wiatrową i słoneczną. Warunki formalno - prawne do inwestowania w OZE na terenie województwa lubelskiego zostały uznane za sprzyjające.
 
Korzyści wynikające z wdrażania inwestycji wykorzystujących OZE

Korzyści, jakie niesie ze sobą inwestowanie w odnawialne źródła energii należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach - jako korzyści lokalne i globalne oraz korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne.Korzyści gospodarcze to zarówno te w skali mikro jak i makro - bezpośrednie i pośrednie (np. wpływy z podatków, oszczędności na rekultywacji terenów zdegradowanych itp.). Inwestycje w odnawialne źródła energii pozwalają ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Korzyści środowiskowe skorelowane są z korzyściami gospodarczymi, ponieważ korzyść środowiskowa to jednocześnie oszczędności na chociażby renaturyzacji środowiska. Tak jak każda inwestycja, tak również inwestycje w OZE przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i aktywizacji gospodarczej lokalnych terenów.
 
Akty prawne i dokumenty dotyczące OZE:
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz.WE L140 z 05.06.2009r.).
 2. Biała Księga - Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997).
 3. Zielona Księga - europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001).
 4. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (z 23.08.2001r.).
 5. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (z 10.11.2009r.).
 6. Program dla elektroenergetyki (28.03.2006r.).
 7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969).
 9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199).
 

_____________________________________________
Źródła:
1 http://pl.wikipedia.org
2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 j.t. z późn. zm.)
3 "Solaris Odnawialne Źródła Energii"; mgr inż.Bogdan Szymański specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii.
A.Raczkowski, J.Matczuk, T.Mitura, M.Białach; "Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim"; styczeń 2011r.
foto - sxc.hu

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball