Zakres projektu i zasady uczestnictwa

Projekt polega na montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w 1334 budynkach mieszkalnych oraz w 29 budynkach użyteczności publicznej rozproszonych w 36 miejscowościach Gminy Biłgoraj.
 
Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie ze wspólnotowymi i krajowymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, jest przedsiębiorstwo "NOVUM" Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz z siedzibą w Krośnie. Umowa z Wykonawcą została podpisana 25 stycznia 2011 roku.
 
Zasady ogólne obowiązujące przy realizacji projektu:
  1. Zestawy solarne montowane są tylko i wyłącznie na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Biłgoraj.
  2. Budynki objęte projektem muszą zostać wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny dachu oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiającą montaż urządzeń. Dach budynku nie może być wykonany z materiału zawierającego azbest.
  3. Wykonawca dokonuje montażu i uruchomienia zestawu solarnego wraz z włączeniem do instalacji.
  4. Właściciel budynku zobowiązany jest natomiast we własnym zakresie i na własny koszt do wykonania prac remontowych będących następstwem prac montażowych (malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa elewacji itp.) i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku.
  5. Przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń wchodzących w sklad zestawu solarnego będzie Gmina Biłgoraj.
  6. Gmina Biłgoraj użyczy Właścicielowi budynku objętego projektem zestaw solarny do używania przez w/w okres.
  7. Po upływie 5 lat od zakończenia realizacji projektu zestaw solarny zostanie przekazany przez Gminę Biłgoraj Właścicielowi budynku na własność.
  8. W okresie obowiązywania gwarancji przeglądy serwisowe zestawów solarnych wykonywane są bezpłatnie.
  9. Czas przyjazdu serwisu od chwili zgłoszenia usterki wynosi 24 godziny.
Udział finansowy każdego uczestnika projektu wynosi 1 450,00 zł. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Nr 65 1240 2816 1111 0010 3380 9596 Bank Polska Kasa Opieki S.A. lub w kasie Urzędu Gminy Biłgoraj z dopiskiem na dokumencie wpłaty:
 
"solary: -miejscowość, nr domu (lub działki)"
 
Warunkiem montażu zestawów solarnych na danym budynku jest dokonanie wpłaty na ww. konto.
 
Osoby, które nie podpisały z Gminą Biłgoraj umów dotyczących uczestnictwa w projekcie mogą składać w Urzędzie Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88 w pokoju nr 7, wypełnione ankiety, które stanowią podstawę do wpisu na listę rezerwową. Druk ankiety jest do pobrania w zakładce "Materiały do pobrania".
 

Aktualności

Przypominamy,  że zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu w sprawie montażu ...
więcej... 11.02.2019
Przedmiotem umowy jest dostawa i  montaż 127 kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujacych ...
więcej... 24.01.2018
Gmina Biłgoraj dostała dofinansowanie na zadanie pn. " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Bilgoraj poprzez wykorzystanie OZE - etap III W dniu 22.12.2016 r. Gmina Biłgoraj podpisała umowę o dofinansowanie projektu ...
więcej... 22.12.2016

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam swoj e-mail
Copyright 2011 Gmina Biłgoraj. Wszelkie prawa zastrzeżone

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Projekt graficzny: cefau Wykonanie: eball